เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค.62 ณ โรงแรมอัลวาเรซ จ.บุรีรัมย์

ลำดับ

หัวข้อเรื่อง/ผู้บรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย

1

การจัดจ้างก่อสร้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางพัสดุ

โดย นางสาวยุบล ปกป้อง กรมบัญชีกลาง

2

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ

โดย นางอัมพวรรณ พุกคำ กรมบัญชีกลาง
.

3

สัญญาและการบริหารสัญญา

โดย นายกฤษฎา บุณยสมิต ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

4

กรณีศึกษา การอุทธรณ์ร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดย นายสามารถ  แสงรินทร์ กรมบัญชีกลาง
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2019 CMATTHAI All Rights Reserved.