คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 22

1.พลโท มณฑล  ปราการสมุทร
นายกสมาคม
2.พลตรี วิสัย  อินทรมณี
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3.นายอำนวย  ศรีพูนสุข
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4.นายสมศักดิ์  ภู่สกุล
กรรมการ
5.นายสามารถ  แสงรินทร์
กรรมการ
6.นายยุทธนา  สาโยชนกร
กรรมการ
7.นางสุธีษา  จารุเมธาวิทย์
กรรมการ
8.นางบุญรัตน์  กองทอง
กรรมการ
9.นายชูโชค  ทองตาล่วง
กรรมการและประชาสัมพันธ์
10.นางพรพรรณ  บุณยเกียรติ
กรรมการและปฏิคม
11.นายณัฐวุฒิ  เกิดสุภาพ
กรรมการและสาราณียกร
12.นางสาวปิยะนาถ  ยอดสะอาด
กรรมการและนายทะเบียน
13.นางสาวสมฤทัย  มาศรีนวล
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
14.นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์
กรรมการและเหรัญญิก
15.นางสาวปรารถนา  อุนทะอ่อน
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
16.นายเสถียร  สุเมธาภิวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
17.นางสาวเบ็ญจา  คำแดง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.