คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 22)

1. นายวัลลภ ภักดีสุข

ประธานอนุกรรมการ

2. พลตรี วิสัย อินทรมณี

รองประธานอนุกรรมการ

3. นางสุรีรัตน์  อนันต์โรจน์วงศ์

อนุกรรมการ

4. นางสาววีนา  เขียวพันธ์

อนุกรรมการ

5. นายสามารถ แสงรินทร์

อนุกรรมการ

6. นายชาญเชพ ชินบานทอง

อนุกรรมการ

7. นางเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล

อนุกรรมการ

8. พันโท นิพนธ์ ปานขำ

อนุกรรมการ

9. นางสาวเทวี ภารัตนวงศ์

อนุกรรมการ

10. นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์

อนุกรรมการ

11. นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน

อนุกรรมการ

12. นางเสาวลักษณ์ ฉวีสุข

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

13. นายไตรรงค์ โสภาผล

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

14. นางสาสุณี อนุราชัน

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

15. นางสาวขนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

16. นางสาวพิมพร ธาราทรัพย์ศิริ

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

17. นางนภาพร บุญสร้าง

อนุกรรมการและเลขานุการ

18. นางอารีย์ จิรชวาลวิสุทธิ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19. นางสาวสมฤทัย มาศรีนวล

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2020 CMATTHAI All Rights Reserved.