พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรพัสดุ ประจำปีพ.ศ. 2561

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ขอกราบขอบพระคุณและแสดงความยินดีกับผู้มีคุณูปการยิ่งต่อการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุดีเด่น ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ประจำปีพุทธศักราช 2561


ในการนี้สมาคมฯได้รับเกียรติจากนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น.  

สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนขวัญและกำลังใจ

ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของราชการหรือหน่วยงานของรัฐและของสังคมสืบไป

 

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO