เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 พลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะอนุกรรมการสมาคมฯ เข้าพบท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ) , ท่านที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นางญาณี แสงศรีจันทร์) , ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) เพื่อมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ และรับพรปีใหม่จากท่านเพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00น. ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เขตพญาไท กรุงเทพฯ

และในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เข้าพบท่านผู้ตรวจการอัยการ (นายกฤษฎา บุญยสมิต) , ท่านที่ปรึกษาสำนักอัยการสูงสุด (นายอรรคพล ใหญ่สว่าง) และท่านตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด (นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล ) ณ ศูนย์ราชการ และศาลปกครองสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เพื่อมอบกระเช้าอวยพรและรับพรปีใหม่เช่นเดียวกัน


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO