ผลงานการจัดสัมมนา/ฝึกอบรม

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน

 

ลำดับ

วัน เดือน ปี

เรื่อง

สถานที่จัดสัมมนา

จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนา (คน)

41        
40 21-22 มี.ค.2554 “เทคนิคการป้องกันความเสี่ยง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน 1,754
39 9 มี.ค.2554 โครงการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย กับกรมบัญชีกลาง โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  150
38 21 ม.ค.2554 “การจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  354
37 16-17 ก.ค.2553 นวัตกรรมระบบ e-GP  และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 1,092
36 19-20 มี.ค.2553 มิติใหม่ในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 948
35 6-7 พ.ย.2552 การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบริหารพัสดุองค์รวมในโครงการไทยเข้มแข็ง โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน 2,093
34 24-25 ก.ค.2552 "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และการบริหารงานพัสดุ" โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ -
33 24 มี.ค.2543 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงแรมเอเซีย 2,079
32 21-22 ม.ค.2543 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ 1,289
31 15-16 ต.ค.2542 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 โรงแรมฌฆษะ ขอนแก่น 1,302
30 26 มี.ค.2542 การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 โรงแรมเอเซีย 2,400
29 20 มี.ค.2541 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ โรงแรมเอเซีย 1,272
28 11-12 ก.ค.2540 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ่ สงขลา 760
27 21 มี.ค.2540 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ แก้ไขใหม่ โรงแรมเอเซีย 2,540
26 17-18 ม.ค.2540 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี 612
25 15-16 พ.ย.2539 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี 348
24 19-20 ก.ค.2539 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ 1,300
23 22 มี.ค.2539 การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ โรงแรมเอเซีย 1,450
22 24-25 ก.ย.2538 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 ห้องประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 771
21 25 มี.ค.2538 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ โรงแรมเอเซีย 1,250
20 10-11 ก.พ.2538 การจัดทำแผนและการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์การค้าจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา 730
19 5-6 ส.ค.2537 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 โรงแรมปทุมรัตน์ อุบลราชธานี 709
18 25 มี.ค.2537 เทคนิคในการใช้ระเบียบพัสดุ โรงแรมเอเซีย 1,907
17 14-15 ม.ค.2537 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ โรงแรมริเวอร์แคว กาญจนบุรี 959
16 15-16 ต.ค.2536 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่ 925
15 11-12 มิ.ย.2536 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุใหม่ โรงแรมดุสิต เจ.บี. หาดใหญ่ สงขลา 974
14 20 มี.ค.2535 แนวทางการบริหารพัสดุตามระเบียบใหม่ โรงแรมเอเซีย 1,800
13 22 มี.ค.2534 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ โรงแรมเอเซีย 1,500
12 18-19 ม.ค.2534 กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี 600
11 27 ม.ค.2532 มาตรฐานและราคากลางพัสดุ โรงแรมบางกอกพาเลส 1,500
10 22 ม.ค.2531 สมควรมีหน่วยงานกลางเพื่อการบริหารพัสดุหรือไม่ โรงแรมเอเซีย 1,800
9 19 ธ.ค.2529 วิธีการบริหารพัสดุเพื่อประหยัดงบประมาณ โรงแรมเอเซีย 1,800
8 20 ธ.ค.2528 การบริหารพัสดุกับหัวหน้าหน่วยงาน โรงแรมเอเซีย 1,750
7 7 ธ.ค.2527 การบริหารพัสดุของภาครัฐกับภาคเอกชน โรงแรมเอเซีย 1,800
6 9 ธ.ค.2526 ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการพัสดุ โรงแรมบางกอกพาเลส 500
5 9 ธ.ค.2525 การควบคุมและการตรวจสอบพัสดุ โรงแรมบางกอกพาเลส 800
4 9 ธ.ค.2524 การจัดหาในระดับจังหวัดและปัญหาในทางปฏิบัติ โรงแรมอินทรา 500
3 12 ธ.ค.2523 ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 และข้อเสนอแนะ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี 1,400
2 24 ก.พ.2522 การประชุมทางวิชาการเกียวกับระเบียบการพัสดุฯ พ.ศ.2521 ห้องสำนักงาน ป.ป.ป. 500
1 14-15 เม.ย.2520 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 500

Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO