คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 22)

 

1. นายวัลลภ ภักดีสุข

ประธานอนุกรรมการ

2. พลตรี วิสัย อินทรมณี

รองประธานอนุกรรมการ

3. นางสุรีรัตน์  อนันต์โรจน์วงศ์

อนุกรรมการ

4. นางสาววีนา  เขียวพันธ์

อนุกรรมการ

5. นายสามารถ แสงรินทร์

อนุกรรมการ

6. นายชาญเชพ ชินบานทอง

อนุกรรมการ

7. นางเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล

อนุกรรมการ

8. พันโท นิพนธ์ ปานขำ

อนุกรรมการ

9. นางสาวเทวี ภารัตนวงศ์

อนุกรรมการ

10. นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์

อนุกรรมการ

11. นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน

อนุกรรมการ

12. นางเสาวลักษณ์ ฉวีสุข

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

13. นายไตรรงค์ โสภาผล

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

14. นางสาสุณี อนุราชัน

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

15. นางสาวขนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

16. นางสาวพิมพร ธาราทรัพย์ศิริ

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

17. นางนภาพร บุญสร้าง

อนุกรรมการและเลขานุการ

18. นางอารีย์ จิรชวาลวิสุทธิ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19. นางสาวสมฤทัย มาศรีนวล

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 21)

 

1. นายวัลลภ  ภักดีสุข

ประธานอนุกรรมการ

2. นายอำนวย  ศรีพูนสุข

รองประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ

3. นางสาวเบ็ญจา  คำแดง

อนุกรรมการ

4. นางสาววีนา  เขียวพันธ์

อนุกรรมการ

5. นางบุญรัตน์  กองทอง

อนุกรรมการ

6. นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์

อนุกรรมการ

7. นางสาวปรารถนา  อุนทะอ่อน

อนุกรรมการ

8. นางพรพรรณ  บุณยเกียรติ

อนุกรรมการ

9. นายณัฐวุฒิ  เกิดสุภาพ

อนุกรรมการ

10. นางเสาวลักษณ์  ฉวีสุข

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

11. นายไตรรงค์  โสภาผล

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

12. นางสาสุณี  อนุราชัน

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

13. นางสาวขนิษศรี  ดวงท้าวเศรษฐ

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

14. นางสาวพิมพร  ธาราทรัพย์ศิริ

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

15. นางสุมาลี  กลัดอ่ำ

อนุกรรมการ (ส่วนภูมิภาค)

16. นางเนาวรัตน์  สุวรรณโณ

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 20)

 

1. นายวัลลภ  ภักดีสุข

ประธานอนุกรรมการ

2. นายศักดิ์ชัย  ขำเจริญ

รองประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ

3. นายยงยุทธ  ชมสุทธา

รองประธานอนุกรรมการด้านปฏิบัติการ

4. นางสุธิษา  จารุเมธาวิทย์

อนุกรรมการ

5. นายเสถียร  สุเมธาภิวัฒน์

อนุกรรมการ

6. นางสาววีนา  เขียวพันธ์

อนุกรรมการ

7. นางประภา  แต้มแก้ว

อนุกรรมการ

8. พลตรี มณฑล  ปราการสมุทร

อนุกรรมการ

9. นางสาวณัฐกาญจน์  ขำพ่วง

อนุกรรมการ

10. นายยุทธนา  สาโยชนกร

อนุกรรมการ

11. นายสุวิทย์  ภามาตย์

อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)

12. นางเสาวลักษณ์  ฉวีสุข

อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)

13. นายไตรรงค์  โสภาผล

อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)

14. นางสาสุณี  อนุราชัน

อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)

15. นางสาวขนิษศรี  ดวงท้าวเศรษฐ

อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)

16. นางสาวพิมพร  ธาราทรัพย์ศิริ

อนุกรรมการ(ส่วนภูมิภาค)

17. นายอธิวัฒน์ โยอาศรี

อนุกรรมการและเลขานุการ

18.  นางเนาวรัตน์ สุวรรณโณ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 19)

 

1. นายวัลลภ  ภักดีสุข

ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาววีนา  เขียวพันธ์

รองประธานอนุกรรมการ

3. นางสาวจิตรา  เตชะเสน

อนุกรรมการ

4. นางนภาพร บุญสร้าง

อนุกรรมการ

5. นายยุทธนา  สาโยชนกร

อนุกรรมการ

6. นางสาวปรานอม  ผาสุขกาย

อนุกรรมการ

7. นางพรพรรณ บุณยเกียรติ

อนุกรรมการ

8. นางสาวเทวี ภารัตนวงศ์

อนุกรรมการ

9. นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์

อนุกรรมการ

10. นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์

อนุกรรมการ

11. นายไตรรงค์ โสภาผล

อนุกรรมการ

12. นางสาสุณี อนุราชัน

อนุกรรมการ

13. นางเสาวลักษณ์ ฉวีสุข

อนุกรรมการ

14. นายสุวิทย์ ภามาตย์

อนุกรรมการ

15. นางสาวพิมพร ธาราทรัพย์ศิริ

อนุกรรมการ

16. นายอธิวัฒน์ โยอาศรี

อนุกรรมการและเลขานุการ

17. นางเนาวรัตน์ สุวรรณโณ

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 18)

 

นายมงคล วิเชียรชิต

คณะที่ปรึกษา

นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ

คณะที่ปรึกษา

1. นายเชิดชัย มีคำ

ประธานอนุกรรมการ

2. นายวัลลภ ภักดีสุข

รองประธานอนุกรรมการ

3. นายมงคล แสงหิรัญ

อนุกรรมการ

4. นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ

อนุกรรมการ

5. นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช

อนุกรรมการ

6. นายยงยุทธ ชมสุทธา

อนุกรรมการ

7. พลโท ภัทรกฤตย์ ธีระรัตน์

อนุกรรมการ

8. พ.ต.อ.(หญิง)ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง

อนุกรรมการ

9. นางสาววารี แว่นแก้ว

อนุกรรมการ

10. นางสาวรัชดา สิริภานุพงศ์

อนุกรรมการ

11. นางสาวชัชพร พินธุวัฒนะ

อนุกรรมการ

12. นายยุทธนา สาโยชนกร

อนุกรรมการ

13. นายอธิวัฒน์ โยอาศรี

อนุกรรมการและเลขานุการ

14. นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

 

คณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ชุดคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 18)

 

นายมงคล วิเชียรชิต

คณะที่ปรึกษา

นายพูลประโยชน์ ชัยเกียรติ

คณะที่ปรึกษา

นายเชิดชัย มีคำ

คณะที่ปรึกษา

1. นายวัลลภ  ภักดีสุข

ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาววีนา  เขียวพันธ์

รองประธานอนุกรรมการ

3. พล.ท.ภัทรกฤตย์ ธีระรัตน์

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นางสาวจิตรา  เตชะเสน

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายยงยุทธ  ชมสุทธา

อนุกรรมการ

6. นายศักดิ์ชัย  ขำเจริญ

อนุกรรมการ

7. นางสาวปรานอม  ผาสุขกาย

อนุกรรมการ

8. พ.ต.อ.(หญิง)ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง

อนุกรรมการ

9. นางนภาพร  บุญสร้าง

อนุกรรมการ

10. นายสมศักดิ์  ภู่สกุล

อนุกรรมการ

11. นายสรศักดิ์ อรรคสิงห์

อนุกรรมการ

12. นางวัสวิภาอร  มาศศรีรัตน์

อนุกรรมการ

13. นางแพรวพรรณ เกิดพุ่ม

อนุกรรมการ

14. นางพรพรรณ  บุณยเกียรติ

อนุกรรมการ

15. นางชุลีธร  พงษ์สุนันท์

อนุกรรมการ

16. นางสาวจิรารัตน์   สุนทรอาคเนย์

อนุกรรมการ

17. นางยุวดี  วัฒนะ

อนุกรรมการ

18. นางสุมาลี  กลัดอ่ำ

อนุกรรมการ

19. นายวินัย  โภคะสุวรรณ

อนุกรรมการ

20. นายไตรรงค์  โสภาผล

อนุกรรมการ

21. นางสาสุนี  อนุราชัน

อนุกรรมการ

22. นายอธิวัฒน์  โยอาศรี

อนุกรรมการและเลขานุการ

23. นางจิราพร  บูรณัติ

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO