ประวัติสมาคม

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (The Commodity Management Association of Thailand : CMATTHAI) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2520 เลขรับอนุญาต ต.76/2520 โดยการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้ปฏิบัติงาน ในสายการบริหารพัสดุ จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีสมาชิกมาจาก องค์กรต่างๆ ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแสวงหา ส่งเสริมจรรโลงการบริหารพัสดุให้ทันสมัย ถูกต้องตามหลักนิยม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสัมฤทธิผล มีความประหยัด คุ้มค่า และได้สร้างสรรนักบริหารพัสดุมืออาชีพด้วยความเสียสละ และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม

 

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 73  อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางกระบือ กรุงเทพฯ 10301 
เว็บไซต์ www.cmatthai.net
โทรศัพท์ 0 2618 2159  0 2618 7490
โทรสาร 0 2618 2159
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO