1.       เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปรับปรุงการประกอบวิชาชีพการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่ทันสมัย

2.       เพื่อ ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในอันที่จะแสวงหาโดยใช้หลักการ และวิธีการที่ถูกต้องตามวิธีการบริหารพัสดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดในการทำงาน

3.       เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยว กับ การบริหารพัสดุกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอื่น ในอันที่จะสนับสนุนการบริหารพัสดุด้วยวิธีการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของสมาคม

4.       เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อกับส่วนราชการ สถาบัน องค์การ สมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับข้อบังคับของสมาคม ทั้งในและนอกประเทศ

5.       เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก

6.       เพื่อดำเนินการอื่นใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุความสำเร็จตามประสงค์

7.       สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

 

------------------------------------------------------------------------------

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO