คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ

       หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ                         

       หัวหน้าสำนักงาน(หน่วยจัดซื้อ)  

       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                     

       เจ้าหน้าที่พัสดุ

       คลังเขต                                            

       คลังจังหวัด      

       ผู้ดูแลระบบ                         

       ผู้ดูแล สตง.และอื่นๆ    

       เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ                         

  คู่มือลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

       ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ  

  คู่มือลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป

       ลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป 

  คู่มือการจัดทำระบบประกาศ

       วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง     

       วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  

       วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลง    

       วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือก 

       วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด        

  คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP

       คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP

  คู่มือลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา

       คู่มือลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

  คู่มือตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ e-GP

       คู่มือตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ e-GP

  โปรแกรมสาธิตหน่วยงานภาครัฐ

       หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

       หัวหน้าสำนักงาน(หน่วยจัดซื้อ)  

       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ   

       เจ้าหน้าที่พัสดุ   

       คลังเขต 

       คลังจังหวัด      

       ผู้ดูแลระบบ     

       ผู้ดูแล สตง.และอื่นๆ    

       เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ

  โปรแกรมสาธิตผู้ค้ากับภาครัฐ

       โปรแกรมสาธิตผู้ค้ากับภาครัฐ     

  โปรแกรมสาธิตผู้สนใจทั่วไป

       โปรแกรมสาธิตผู้สนใจทั่วไป     

  โปรแกรมสาธิต ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

       โปรแกรมสาธิต ระบบประกาศสอบราคา  

       โปรแกรมสาธิต ระบบประกาศประกวดราคา    

       โปรแกรมสาธิต ระบบประกาศด้วยวิธีการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์        

  การแก้ไขปัญหาระบบงาน e-GP

       การแก้ไขปัญหาการจัดทำประกาศในระบบ e-GP       

       เอกสารสัมมนาการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ โรงแรมเอเชีย 07/01/2554  

  แนวทางการปฎิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่2

       ปก        

       สารบัญ   

       แนวทางระยะที่ 2       

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO