แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ

       สัญญาจ้างแบบสัญญาจ้าง

       Form of Contract  

       สัญญาซื้อขายแบบสัญญาซื้อขายทั่วไป   

       Form of Contract  

       สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ     

      สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร       

       สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน               

      สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์     

       สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา                    

       Agreement for Engagement of Consultant  

       สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย    

       สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

       สัญญาเช่ารถยนต์                                             

      สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์     

       สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์         

      สัญญาแลกเปลี่ยน       

  แบบหนังสือค้ำประกัน

       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้าง(หลักประกันซอง)   

       แบบหนังสือค้ำประกัน_ซื้อขาย(หลักประกันซอง)     

       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้าง(หลักประกันสัญญา)

       แบบหนังสือค้ำประกัน_ซื้อขาย(หลักประกันสัญญา)

       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้าง(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)    

       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้างที่ปรึกษา(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)(e-Auction)   

       แบบหนังสือค้ำประกัน_ซื้อขาย(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า)     

       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้าง(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)  

       แบบหนังสือค้ำประกัน_จ้าง(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ)    

       แบบหนังสือค้ำประกัน_พัสดุ(หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ) 

 

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO