แบบฟอร์มต่างๆ

  ตัวอย่างประกาศและเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี (e-market) และ (e-bidding)

      1.1 ตัวอย่างประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)                         

      1.2 ตัวอย่างเอกสารการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  

      1.3 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

      1.4 ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      1.5 ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 

      1.6 ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      

      1.7 ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

      1.8 ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     

      1.9 ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

      2.1 บทนิยาม                        

      2.2 บัญชีเอกสารส่วนที่1  

      2.3 บัญชีเอกสารส่วนที่2

      2.4 แบบใบเสนอราคา

      2.5 แบบสัญญาซื้อขาย         

      2.6 ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้าง      

      2.7 ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้าง     

      2.8 ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อ    

      2.9 ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ           

      2.10 ตัวอย่างระเบียบ 35 ฉบับภาษาอังกฤษ   

      2.11 ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างฉบับภาษาอังกฤษ                    

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

     3.1  บทนิยาม                      

     3.2  บัญชีเอกสารส่วนที่1   

     3.3  บัญชีเอกสารส่วนที่2

     3.4  แบบใบเสนอราคา

     3.5  แบบสัญญาซื้อขาย                 

     3.6  ตัวอย่างหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      

     3.7  ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Minimum Bid)              

     3.8  ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Minimum Bid)     

     3.9  ตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                         

     3.10  ตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     

     3.11  แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕(บก. 004-1)     

     3.12  เรื่อง แบบแจ้งรายชื่อขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา(บก. 001-1)     

     3.13  เรื่อง แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา(บก. 001-2)  

     3.14  เรื่อง แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯและขอให้กำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก. 002-1)  

     3.15 เรื่อง แบบตอบรับ การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯและกำหนด วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก. 002-2)

     3.16 เรื่อง แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯและวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก. 003-1)

     3.17  เรื่อง แบบตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯ(บก. 003-2) 

     3.18  เรื่อง แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น(บก. 004-1) 

     3.19  เรื่อง แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น(บก. 004-2) 

     3.20  เรื่อง แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ / คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื้องต้น(บก. 004-3)     

     3.21  เรื่อง แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา(บก. 005)    

     3.22  เรื่อง แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา(บก. 006) 

     3.23  เรื่อง แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา(บก. 007)   

     3.24  เรื่อง แบบแจ้งรายชื่อ เพื่อประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา(บก. 007-1)  

     3.25  เรื่อง แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา(บก. 008)                         

     3.26  เรื่อง แบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา(บก. 009)   

     3.27  เรื่อง แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา(บก. 010-1)

     3.28  เรื่อง แบบแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุกรณีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวดราคา(บก. 010-2)

     3.29  เรื่อง แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา(บก. 010-3)อ                 

     3.30  เรื่อง แบบแจ้งเพื่อระงับการดำเนินการจัดหาพัสดุขั้นตอนต่อไปกรณีมีการอุทธรณ์ / ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา(บก. 010-4)       

     3.31  เรื่อง แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ / ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา(บก. 010-5)              

     3.32  เรื่อง แบบแจ้งให้ไปทดสอบ / ตรวจสอบเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์(บก. 020)     

     3.33  เรื่อง แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯเพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(บก. 021)                         

     3.34  เรื่อง แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯเพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(บก. 021) (Minimum Bid)     

  แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

       แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด                          

 


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO