สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย อวยพรปีใหม่ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูงฯ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 พลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการวิชาการ
เข้าอวยพรปีใหม่ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารระดับสูง ณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2021 CMATTHAI All Rights Reserved.