ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 73  อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางกระบือ กรุงเทพฯ 10301

เว็บไซต์ www.cmatthai.com

โทรศัพท์ 0 2618 2159  0 2618 7490

โทรสาร 0 2618 2159

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

#

ชื่อที่ติดต่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

แฟกซ์

1

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

0 2618 2159

0 2618 7490

 

0 2618 2159


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO