ที่ตั้ง

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3 ถนนกำแพงเพชร 5
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Email

webmaster@cmatthai.com

โทรศัพท์

0 2123 8592
0 2123 8593

โทรสาร

0 2123 8593
logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแหน่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2021 CMATTHAI All Rights Reserved.