สมาคมบริหารนักพัสดุแห่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2618 2159, 0 2618 7490

โทรสาร : 0 2618 7490

อีเมล์ : cmatthai.th@gmail.com

LINE : @cmatthai