คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สมัยที่ 24

1. นายมงคล  แสงหิรัญ
นายกสมาคม
2. พลโท มณฑล ปราการสมุทร
อุปนายก คนที่ 1
3. นางสุธิษา  จารุเมธาวิทย์
อุปนายก คนที่ 2
4. นายสามารถ  แสงรินทร์
กรรมการ
5. นางสาวศิริกัญญา  รุนประโคน
กรรมการ
6. นางสาวสุธาสินี  ศรีมานะศักดิ์
กรรมการ
7. นางสาวดวงพร  สินธุฉาย
กรรมการ
8. นายสุทธิศักดิ์  สุทธิบุตร
กรรมการ
9. พันเอกหญิง แก้วกาญ  ศีลพิพัฒน์
กรรมการและปฏิคม
10. นางเนาวรัตน์  สุวรรณโณ
กรรมการและสาราณียกร
11. นายชาญเชพ  ชินบานทอง
กรรมการและประชาสัมพันธ์
12. นางสาวเทวี  ภารัตนวงศ์
กรรมการและนายทะเบียน
13. นางสาวพิมพร  ธาราทรัพย์ศิริ
กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน
14. นางสุรีรัตน์  อนันต์โรจน์วงศ์
กรรมการและเหรัญญิก
15. นางสาวสมฤทัย  มาศรีนวล
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
16. นายเสถียร  สุเมธาภิวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
17. นาวาเอก ภูพิพัฒน์ กุหลาบซ้อน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ