ประวัติ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

          สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย (The Commodity Management Association of Thailand : CMATTHAI) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2520 เลขรับอนุญาต ต.76/2520 โดยการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้ปฏิบัติงาน ในสายการบริหารพัสดุ จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีสมาชิกมาจาก องค์กรต่างๆ ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแสวงหา ส่งเสริมจรรโลงการบริหารพัสดุให้ทันสมัย ถูกต้องตามหลักนิยม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสัมฤทธิผล มีความประหยัด คุ้มค่า และได้สร้างสรรนักบริหารพัสดุมืออาชีพด้วยความเสียสละ และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปรับปรุงการประกอบวิชาชีพการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่ทันสมัย
2. เพื่อ ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือในอันที่จะแสวงหาโดยใช้หลักการ และวิธีการที่ถูกต้องตามวิธีการบริหารพัสดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดในการทำงาน
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยว กับ การบริหารพัสดุกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันอื่น ในอันที่จะสนับสนุนการบริหารพัสดุด้วยวิธีการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของสมาคม
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อกับส่วนราชการ สถาบัน องค์การ สมาคมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับข้อบังคับของสมาคม ทั้งในและนอกประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก
6. เพื่อดำเนินการอื่นใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุความสำเร็จตามประสงค์
7. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง