โครงการการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน”

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ลงทะเบียนได้ตั้งวันนี้ – ถึงวันที่ 14 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวสมาคม