โครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 5/65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุอย่างไร…ให้ถูกต้อง…และห่างไกลคุกตะราง”
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom